ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก