โครงการทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 43 ปี "43 ปี มสธ. มุ่งมั่นให้โอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" "เหลียวหลังแลหน้า วิกฤตและโอกาส"