ปฏิบัติงานจิตอาสาลงบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมของการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของเทศบาลนครตรัง