กิจกรรมจิตอาสาบันทึกข้อมูลในระบบ "หมอพร้อม"ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019