โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔