ศึกษาดูงานและร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม