ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ Digital Citizen และ PI MOOC โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์