กิจกรรมจิต อาสาการบริการวัคซีนและบันทึกข้อมูลในระบบ "หมอพร้อม" ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาลนครตรัง