รประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting