ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔