พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ