ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการของคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรัง