ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์