ประชุมทดสอบระบบและซักซ้อม ลำดับพิธีการ กิจกรรมเกษียณฯ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ผ่านระบบ Video Conference