พิธีเปิดการประชุม โครงการ Sc-net Show & Share 2021 ผ่านระบบ online