นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุขภาคใต้ โครงการ Sc-net Show & Share 2021