ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔