ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้