ร่วมเป็นกรรมการสอบภาคความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ