ด้รับรางวัลชนะเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔