พิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรม หลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หลักสูตร ๔ เดือน)