ร่วมมอบของที่ระลึก แด่นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ