ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕