ให้บริการพร้อมบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (Pfizer) ในกลุ่มเด็ก นักเรียนอายุตั้งแต่ ๑๒-๑๘ ปี