ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕