เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔