ออกบูธนิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอาหารไทย ขนมไทย ภูมิปัญญาไทยในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม