ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานMOU และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ google meet