การอบรมพัฒนาอาจารย์หัวข้อ “การพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านระบบ Video Conference