ฟื้นฟูบำรุงดูแลต้นศรีตรัง ต้นเทพธาโร ต้นไม้ทรงปลูกใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี