เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อชุมชนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕