โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบรวบยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔