ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕