กิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖