ประชุมและเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษา โครงการจัดการความรู้การเตรียมผลงานวิชาการนักศึกษาเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕