ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔