การฉีดวัคซีน​ booster​ dose​ให้แก่บุคลากรใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด on​ site