นางสาวจุทารัตน์ เพชรเจริญ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ ๗ ในโอกาสไค้รับรางวัล นักศึกษาคีเค่น ระดับสถาบันพระบรมราชชนก