กิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE