ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติ งานด้านการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า