มอบอินทผาลัมแก่คณาจารย์ และบุคลากร ที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน