ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม (Innovation Presentation) ระดับดีเด่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม (Multimedia) ในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา