ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ระดับชมเชย พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง