โครงการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์