รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 เรื่องที่ 1.1.1,1.1.2,1.1.3