เป็นวิทยากรบรรยายการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019