โครงการสัมมนาอาจารย์  เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้าสู่อนาคตภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก 2562 และร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบิติราชการ(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565