กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นางสาวสาลี อินทร์เจริญ

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสิริมา วังพยอม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายพุทธิพงศ์ บุญชู

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายกีรติ พลเพชร

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาววิลาวรรณ ศรีพล

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสุพัตรา ใจเหมาะ

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

นางสาวพัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางปรินา ณ พัทลุง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนวพร แก้วชูเสน

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวจิตติมา กาลเนาวกุล

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นางสาวภัคชิสา คนสุภาพ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกรกช เพทาย

พยาบาลวิชาชีพ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวภัทรวดี ราเหม

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นางสาวกมลวรรณ สุกแดง

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายเจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนันฑิจพร พวงแก้ว

แพทย์แผนไทย

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปิยะพร ฝันนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางนิตยา ปานชนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

นางกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวเสาวลักษณ์ คงสนิท

นักวิชาการสาธารณสุข

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวบุบผา รักษานาม

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกมลรัตน์ นุ่นคง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นายมานพพร เพชรเมธา

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

นายพยงค์ เทพอักษร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

สุทัศน์ เสียมไหม

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

วิภาวรรณ แก้วลาย

นักวิชาการสาธารณสุข