ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม2563 งานการเงินและบัญชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
รูปแบบหนังสือราชการ นำส่งสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัด กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานประจำเดือน กรกฏาคม 62 งานการเงินและบัญชี
รายงานสรุปการจัดการความรู้เรื่องการการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธี-e-bidding การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้หลักเกณฑ์การประเมิน-2562 การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่องการเขียนรายงานวิจัย การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่องการสอนโดยการมอบหมายโครงการ การจัดการความรู้
ใบสำคัญรับเงิน กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รอบ 12 เดือน 2562 งานพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน รอบ 12 เดือน งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ไตรมาส 4 2562 งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 4 2562 งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาส 3 งานพัสดุ
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 62 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 งานพัสดุ
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 งานการเงินและบัญชี
คู่มือการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ข้อมูลเผยแพร่
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ไตรมาส 2 งานพัสดุ

Pages