ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (29-8-65) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานการเงินและบัญชี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลเผยแพร่
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลเผยแพร่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเผยแพร่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเผยแพร่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเผยแพร่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานการเงินและบัญชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 64 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 64 และรายละเอียดประกอบเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564 งานการเงินและบัญชี
โปรมแกรมการคำนวนเบี้ยเลี้ยง งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกคชจ.เดินทางไปราชการและเข้าร่วมฝึกอบรม งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564 งานการเงินและบัญชี
คู่มือบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชาการ
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 64 งานการเงินและบัญชี

Pages